Topaz on smokey quartz, from Vietnam.
Topaz on smokey quartz, from Vietnam.

Topaz on smokey quartz, from Vietnam.

Regular price $550.00 Sale

Topaz on smokey quartz, from Vietnam. 32.75 grams. Procured from the miner.